J.Aviþinienës ámonë
PAMOKUTVARKARAŠTIS
 

S  v  e  i  k  i     a  t  v  y  k  e  !
 

Programa  PAMOKOS  galima  isnuomuoti Lietuvos mokykloms
uz kasmetine kaina, kuria nustatys mokyklos administracija.

Tai bus dovana Lietuvos mokykloms 100-cio proga ir autores programavimo 50-cio proga.

2018 m. balandzio 28 d.
 
Pamoku tvarkaraštis be problemu

 
Su  programa PAMOKOS galima padaryti bet koki pamoku tvarkarasti be problemu.  Uzprogramuoti galingi IRANKIAI pamoku tvarkarasciams sudaryti.
 Programa paruosta su Fox_Pro duomenų baziu sistema. Autore programuoja jau 50 metu ir isitikinusi, kad galima viska uzprogramuoti.
 
Pagrindas sudaryti gera TVARKARASTI  tai  galibybe programiskai  ji  KOREGUOTI:

Duomenø  paruosimas profiliuotoms klasems:

1. Mobilios grupes programiskai sujungiamos i srautus;
2. Pamoku srautai koreguojami (perkeliant grupe is vieno srauto i kita) - tisklas gauti kuo daugiau pilnesniu pamoku srautu;

Tvarkarascio koregavimas:
1. Sukeisti  pamokas ar pamoku srautus  vietomis ta pacia diena arba keliant i kitas dienas;
2. Pakeisti  profiluotų  klasių  mokiniui  DALYKO grupę
keliant mokinį iš vienos mobilios grupės į kitą;
3. Tvarkaraštyje perkelti  DALYKO  grupę  iš  vieno  srauto į  kitą,  o gautas mokinui  susikertančias pamokas (dažniausiai jų būna) galima panaikinti koregavimo metu.

Kokias problemas galima išspręsti:
1. 11(3g) ir 12(4g) klasėse gali būti  iki 260 mokinių, mokytojų gali būti  bet kiek  (pagal  galimybes);
2. Vienas mokytojas gali vesti pamokas visoms (arba kelioms paralelinėms grupėms) - išsprendžiama mokytojų trūkumų problemà;
3. Galima panaikinti  net iki 150 susikertančių pamokų - mokiniai gali rinktis laisvai pasirenkamus dalykus;
4. Galima kiek ámanoma sumaþinti mokiniams 8 pamokas dienoje - mokiniui iki 7 pamokø dienoje;
5. Galima sumažinti  langus mokiniams 100%  iki 5 langų.
 
TAI NĖRA PAPRASTAS RANKINIS KOREGAVIMAS  -  daug veiksmø atlieka  kompiuteris, o vartotojui tik reikia pasirinti kà su kuo keisti, stebëti veiksmus ir elgtis pagal
 gautus nurodymus ar praneðimus.  Vienu metu galima pakeisti  daugeliui mokiniø  pamokø  sukeitimus.  Sudëtingà tvarkaraðtá galima padaryti per 10 dienø, paprastà per 1-à dienà.
 
TAI  yra  ÁDOMUS  KOMPIUTERINIS ÞAIDIMAS nuo kurio sunku  pasitraukti, o rezultatai  tikrai dþiugins ir mokytojus ir moksleivius.

 
   Programa  ilgai autorës testuota  ir laukia mokyklø  DËMESIO.
 
2017 m. rugsëjo  1 d.
Kompiuterinë programa PAMOKOS,
skirta bendrojo lavinimo mokyklø tvarkaraðèiams sudaryti

Autorë: Joana Aviþinienë

Priimami uþsakymai  PAMOKØ  TVAKARAÐÈIAMS  2018-2019 m.m.  sudaryti 

Kvieèiamos mokyklos, kuriø duomenys sudëtingi: daug moksleiviø profiliuotose klasëse (gali bûti iki 250 moksleiviø 3 ( 4 ) gimn. klasëse);
kai 1-2  dalyko mokytojas(ai) dirba su visomis paralelinëmis klasëmis  ( menai, dorinis ugdymas, istorija, fizika, chemija, biologija, kûno kultûra ...).

Autorë gerai iðbandë pamokø tvarkaraðèio sudarymà, kai galima keisti mokinui dalyko grupæ. Galima lengvai optimizuoti moksleiviø individualius tvarkaraðèius nekeièiant  nei mokytojø, nei klasiø sudarytus tvarkaraðèius. Keièiasi tik DALYKØ grupëse moksveiviai , gal bût ir jø skaièius. Bet moksleiviø skaièiø lengvai galima suvienodinti, jei tam yra bûtinybë.


 
Ar  sudëtinga iðmokti dirbti ?
Tikrai NE.  Sudëtingiausi programos veiksmai turi vidio áraðus.   
 


Programos Darbo Eiga

Autorë tikisi, kad  4-8 val. reikës susipaþinimui su programos darbu. Vëliau á klausimus bus atsakoma el_paðtu.

Programa paruoðta su  FoxPro ir konvertuota á VisualFoxPro.

Sàsaja su vartotoju nëra  ðiuolaikinë - dirbti reikia daugiausiai su klaviðais. Taèiau  duomenø bazë FoxPro yra puikus árankis uþprogramuoti tokiai sudëtingai uþduoèiai, kaip PAMOKØ  TVARKARAÐÈIO sudarymas.
 
Gal vartotojui bus nepriimtina tai, kà mato EKRANE, bet patikëkite, autorë su
malonumu daro tvarkaraðèius. Vartotojui reikës ðiek tiek pasimokyti, kol ásisavins visus darbo "árankius", bet ekrane yra daug paaiðkinimø apie "árankiø" paskirtis.
Tvarkaraðèio koregavimas yra sudëtngiausias visame projekte. Vartotojas ekrane mato visà reikalingà informacijà, o po kiekvieno þingsnio greitai gauta statistika apie tvarkaraðèio kokybæ padeda, daug negalvojant, eiti prie tikslo .
 
 
 
 

Atnaujinta 2018 02 21

 • Programos galimybës
 • Pradiniai duomenys
 • Patarimai vartotojams
 • Rezultatai
 • Apie autoræ
 • Tvarkaraðèio kokybë

 •  
        El.paðtas:
        j.aviziniene@post.penki.lt

          Mob.t.:  +370 646 18 303


  Atnaujintas El.paðtas  2018 02 26

  1Pirmas puslapis  2Programos galimybës 3Pradiniai duomenys 4 Patarimai vartotojams  5Rezultatai6Apie autoræ 7Tvarkaraðèio kokybë
   (c) 1998-2015 J. Aviþinienës ám. "PAMOKØ TVARKARAÐTIS"