1 Pirmas puslapisProgramos galimybės 3 Pradiniai duomenys 4Patarimai vartotojams 5Rezultatai6Apie autoręTvarkaraščio kokybė

PATARIMAI ruošiant pradinius duomenis

Pamokų tvarkaraščio kokybė ir sudarymo laikas daug priklauso nuo duomenų paruošimo.
 
Kas būtina žinoti ruošiant pradinius duomenis Negalima pradėti daryti tvarkaraščio kol bent vieno mokytojo, klasių ir profilinio mokymo moksleivių pamokų skaičius pradiniuose duomenyse  nesutampa su  planuojamu. 

I. Reikalavimas užsakovui: 

1. Užrašyti klasių kodus:

  < Darbo pradžia>  - klasių  kodai  užrašomi failo "Pamokų paskirstymas" 
                                      struktūroje. Klasės kodas susideda iš klasės skaičiaus ( 2 
                                      simboliai) ir  raidės, kuri reiškia paralelinės klasės raidą. 
                                      Čia  klasės kodo  raidė rašoma prieš skaičių. Pvz.: 5a reikia 
                                      rašyti A05, 10c - C10, 3ga - A3G.
                             Numatyta  galimybė klasių kodus keisti būnant lentelėje 
                                     "Pamokų paskirstymas".


1. Užpildyti lenteles:

 Dalykų sąrašas - koreguoti esamus dalykų kodus ir pavadinimus arba užrašyti naujus.
                                     Profilinių klasių dalykų kodai rašomi "Moksleivių pasirinkimuose". Į 
                                     "Dalykų sąrašą" profilinių klasių dalykų kodai užrašomi programiškai
                                      vėliau, prieš atliekant kabinetų skirstymą.
 Mokytojų sąrašas - užpildyti laukus:
- Mokytojo kodas;
- Pavardė, Vardas; 
- Viso val.(suminis); 
- Dalykų kodai  iš  "Dalykų sąrašo", kuriuos dėsto mokytojas tik 1-10 kl.; 
- Pradinės klasės, kurios turi savo pastovų kabinetą-klasę;
- Kabinetas priklausantis šiam mokytojui;
- Mažų kabinetų dydis: M<skaičius moksleivių>, kiek gali mokytis kabinete;
- Kabinetų sąrašas, kuriuose dar gali dirbti mokytojas; 
- Profilinių klasių dalykų kodai nerašomi (jie užrašomi vėliau programiškai prieš atliekant  kabinetų skirstymą).

2. Užpildti lenteles:
- Pamokų paskirstymas   - užpildykite pagal nurodymus  (F2-pagalba);
- Moksleivių pasirinkimai - užpildykite pagal nurodymus  (F2-pagalba);
- Mokytojų pageidavimus  - pagal pavyzdį. Lentelė atidaroma tik po to, kai gerai užpildyta lentelė
                                                         "Mokytojų sąrašas". 

3. Atlikti duomenų kontrolę
- Ištaisyti klaidas.

4. Atsiųsti autorei failus, kai duomenyse neliks klaidų.

II. PATARIMAS ruošiant pradinius duomenis

Gerai parinkti grupių mokytojų poras

Mokytojų poras užsienio kalboms, kūno kultūrai ir kitiems dalykams reikia sudaryti ruošiant pamokų paskirstymą, o  pradėjus formuoti tvarkaraštį tų porų negalima keisti. 

Patartina mokytojų porų padaryti kuo mažiau, kad ta pati mokytojų pora dėstytų keliose klasėse - mokytojams galima bus padaryti mažiau "langų". Žinoma galima ir  bet kaip sudaryti poras, jei to reikia - tada tvarkaraštį bus sunkiau sudaryti. 
Autorė mokykloms nekėlė šio reikalavimo - darė tvarkaraščius pagal mokyklų pateiktus duomenis - programą ruošė bet kokiems duomenų variantams.

Priimti mokytojų tik būtiniausius pageidavimus

Pageidavimus laisvoms valandoms būtina fiksuoti mokytojams dirbantiems  viename kabinete (fizikos, chemijos, informatikos ir t.t.) ir mokytojams-valandininkams 

Priėmus minimaliai mokytojų pageidavimų - tvarkaraštis padaromas  lengviau, bet laisvų dienų skaičius gaunamas pakankamai didelis, o laisvos dienos ne tos, kurių norėtų  mokytojai - galima geriau sumažinti mokytojams "langus". 

Kiekvienas mokytojas gali pageidauti tiek laisvų dienų, kiek leidžia jo krūvis, bet geriau, kad pasitikėtumėte tvarkaraščio sudarytoju ir visi, kam leidžia kr?vis, gaus pakankamai laisvų dienų - galima geriau sumažinti mokytojams "langus".

Grupių mokytojai dirbantys kartu privalo rinktis laisvas dienas suderinus jas tarpusavyje, priešingu atveju - laisvas dienas parinks kompiuteris.

Paskaičiuoti kiekvienos klasės valandas būsimame tvarkaraštyje ir jas vizualiai sulyginti su gautais "Pamokų paskirstymo" lentelės eilutėje <KLS>.

Kiekvienos klasės savaitinis valandų skaičius  gaunamas "Pamokų paskirstymo" duomenų bazėje tam skirtoje eilutėje. Pamoką, kurioje dalyvaus tik dalis  klasės moksleivių, reikia skaičiuoti kaip vieną pamoką.Tai reikalinga dėl pradinių duomenų kontrolės. Šis reikalavimas BŪTINAS .

Ko reikia, kad kabinetai būtų gerai paskirstyti. Kaip elgtis su dalykiniais kabinetais  (fizikos, chemijos, dailės, muzikos,...)

Jei  kabinetas vienas, o mokytojai keli - tai patogiausia mokytojų pageidavimų duomenų bazėje užrašyti atitinkamas laisvas dienas arba pamokas, kad šio dalyko pamokos būtų skiriamos tik vienam mokytojui tą pačią valandą. 

Ką daryti, kai pradinių klasių mokiniai dirba savo klasėje, o išeina tik į dalykinius kabinetus

Programa 1-4 klasėms automatiškai priskiria kabinetus (01a ..01d...04d) . Klasėms  05-06 - "Mokytojų sąraše" reika užrašyti lauke <Prad_kl> jos kodą prie mokytojo, kuris yra  jos vadovas. Reikės nurodyti dalykus, kurie bus dėstomi dalykiniuose kabinetuosekai, skirstant kabinetus. To paklaus programa;

Kaip elgtis, norint, kad sporto salėje kartu dirbtų tik jaunesni moksleiviai arba kad salėje dirbtų ne daugiau kaip 3 mokytojai

Reikia ruošiant pradinius duomenis PAMOKŲ PASKIRSTYMO  lentelėje  nurodyti sujungimą tų klasių, kurias norite matyti sporto salėje kartu arba parašyti paaiškinimą - kiek grupių gali dirbti sporto salėje vienu metu. Geresnis variantas, kai žinoma kiek grupių ar klasių gali dirbti sporto salėje.

Kaip elgtis, jei norite, kad kabinetas būtų priskirtas konkretiems mokytojams

Kiekvienas kabinetas turi turėti vadovą ir "Mokytojų sąraše" reikia, prie to vadovo pavardės užrašyti kabineto kodą į lauką <Kab>. Jei mokytojas nėra kabineto vadovas, tai "Mokytojų sąraše" laukuose <Kab2, Kab3, Kab4, Kab5> reikia užrašyti kabinetus, kuriuose jis gali dirbti, o laukas <Kab> turi būti neužpildytas. 

Kaip elgtis su mažais kabinetais.

Reikia "Mokytojų sąraše" prie mažų kabinetų nurodyti kabineto dydį (moksleivių sk.) - profilinių klasių mobilioms grupėms bus parinktas kabinetas atsižvelgiant į moksleivių skaičių grupėje.
1 - 10 klasių moksleiviams maži kabinetai skiriami dalykams, kai klasė dalinama į grupes.

Pirmas puslapisProgramos galimybės 3 Pradiniai duomenys 4 Patarimai vartotojams 5Rezultatai6Apie autorę Tvarkaraščio kokybė